Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen

Een eerste stap naar een huurwoning

Krijg voorrang op een huurwoning

 • Binnen enkele weken laten wij u horen of uw aanvraag is goedgekeurd.
 • MijnUrgentie heeft de kennis in huis om uw situatie goed te verwoorden

Waarmee kunnen wij u helpen?

.
Een team van gedreven en gespecialiseerde juristen staan voor u klaar om uw aanvraag woonurgentie in te dienen, welke is toegespitst is op uw situatie en gegrond is op de voor uw gemeente toepasselijke voorwaarden.
Voor welke situatie heeft u een urgentieverklaring nodig?

Hoe gaan wij te werk?

Stap 1: de aanvraag

Veel kunt u ook zelf doen, maar in de praktijk is het toch fijn als iemand met ervaring en specialistische kennis met u meekijkt zodat u zeker weet dat een bepaald formulier goed is ingevuld. Dat geeft vertrouwen in het proces van uw aanvraag.

Wij treden bij het doen van de aanvraag als uw gemachtigde op. Wij nemen binnen één werkdag per mail contact met u op voor een kansbepaling. U betaalt voor onze diensten € 110,-, hiernaast betaalt u ook de gemeentelijke legeskosten.

In de Wet is het recht op huisvesting vastgelegd, dit houdt in dat u bepaalde situaties recht heeft op voorrang bij het verkrijgen van een sociale huurwoning, de taak om tot een eerlijke verdeling te komen ligt bij uw gemeente. In de praktijk merken we hier weinig van, omdat gemeenten niet altijd uw rechten respecteren.

Veel aanvragen welke op voorhand als ‘kansloos’ zijn bestempeld door gemeenten, en hulpbehoevende burgers is afgeraden om een aanvraag in te dienen, of de aanvragen niet in behandeling zijn genomen, blijken na een toetsing door ons toch recht te hebben op een woonurgentie. Wij zorgen ervoor dat het recht u toekomt, welke u door de Wet is toebedeeld.

Door de aanvraag voor een woonurgentie aan ons over te laten, bewandelt u de snelste weg naar een oplossing. Met een toekenning verkort u uw wachttijd voor een betaalbare woning van een aantal jaar naar een aantal weken. U krijgt hiermee voorrang op andere woningzoekenden.

Lees meer

Stap 2: aanleveren van stukken

U levert ons alle bewijsstukken aan, digitaal of per post, vervolgens zullen wij deze als bijlagen toevoegen aan uw aanvraag. Het dossier zal worden opgesteld door een ervaren jurist, welke de relevante wetgeving zal uitzoeken en het dossier – compleet – zal indienen bij de toetsingscommissie van uw gemeente.

Lees meer

Stap 3: de aanvraag is verzonden!

U hoeft zelf niets meer te doen, wij nemen de aanvraag volledig uit handen. Het volgen van de beslistermijnen en zo nodig aanleveren van nog meer informatie zal door onze juristen worden verzorgd. U weet zo zeker dat de aanvraag volledig, en correct is ingediend en de nadruk op de juiste aspecten van uw situatie is gelegd.

De toetsingscommissie neemt binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag, deze kan in vorm van een toekenning of afwijzing zijn. Als er een toekenning komt, zal deze worden doorgestuurd naar uw Woningnet en kunt u – met voorrang – reageren op gepaste woningen.

Bij een afwijzing, gaan wij kritisch kijken naar de motivering hiervan en adviseren wij u – geheel kosteloos – om wél of geen bezwaar aan te tekenen. Voor de bezwaarprocedure verwijzen wij u door naar een specialist in ons netwerk en blijven wij betrokken bij uw situatie.

Lees meer

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  Actuele vragen

  • Wij gaan direct voor u aan de slag.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossiers binnen een termijn van enkele weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak toe is verwijzen wij door naar een inzake deskundige advocaat. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels binnen uw gemeente beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00 dat ziet op onze dienstverlening.

   Voor dit bedrag nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente. Woningcorporatie of Urgentiecommissie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   De legeskosten betaalt u derhalve rechtstreeks aan de betreffende instantie naast de kosten van onze dienstverlening.

   Indien u in bezwaar wenst te gaan tegen een onverhoopte afwijzende beslissing, dan zorgen wij ervoor dat een ter zake deskundige advocaat uw dossier ontvangt en u door deze advocaat wordt benaderd. U zult door de advocaat worden geïnformeerd over de eventuele advocaatkosten en kunt u zelf bepalen om wel of geen gebruik te maken van deze diensten. Wij werken samen met advocaten die werken op basis van een zogeheten “toevoeging”, hetgeen wilt zeggen dat met gesubsidieerde rechtsbijstand wordt gewerkt en de kosten van de advocaat afhankelijk is van uw inkomen wordt bepaald waarbij u slechts een “eigen bijdrage”betaalt en de overige kosten door de overheid worden vergoed.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht zodra de overeenkomst is nagekomen.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823

  Zij gingen u voor