fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen

Artikelen

urgentie aanvragen huurwoning

De urgentie als oplossing voor het lange wachten bij de corporatie.

De urgentie als oplossing voor het lange wachten bij de corporatie. https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/12/bgnieuw.jpg 1400 683 MijnUrgentie MijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/12/bgnieuw.jpg

In bepaalde gemeenten zijn de wachtlijsten voor sociale huurwoningen de afgelopen jaren dramatisch toegenomen, soms wel tot een periode van ongeveer tien jaar. Deze zorgwekkende ontwikkeling is voornamelijk te wijten aan de explosieve stijging van de vraag naar sociale huurwoningen, gecombineerd met een teleurstellend gebrek aan aanbod. Het schrijnende resultaat is dat het aantal daklozen in Nederland aanzienlijk is gestegen, aangezien de voorraad sociale huurwoningen niet in gelijke mate is meegegroeid.

Het aanpakken van deze tekorten vereist dringende actie, en de sleutel hiervoor ligt in een snelle en grootschalige bouwinspanning van zowel gemeenten als woningcorporaties. Het proces van het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen is echter niet eenvoudig, met vergunningen, financiering en toestemmingen die vaak vele jaren in beslag nemen.

Voor velen is het onmogelijk om jarenlang te wachten op een woning, vooral wanneer er zich urgente situaties voordoen, zoals relatiebreuken, inkomensverlies, medische noodsituaties of dreigende dakloosheid. Om deze reden is er een urgentieregeling in het leven geroepen voor deze groep ‘spoedzoekers’.

Het verkrijgen van een urgentieverklaring is echter geen vanzelfsprekendheid en vereist een persoonlijke aanvraag. Diverse voorwaarden zijn van toepassing op de toekenning van een urgentieverklaring, en hoewel deze voorwaarden kunnen variëren per gemeente, draait het over het algemeen om een grondige onderbouwing van de situatie, het aantonen van onmogelijkheden om elders een oplossing te vinden en het tijdig indienen van de aanvraag.

Een gestructureerde procedure begeleidt het toekenningsproces van een urgentieverklaring. Zodra de aanvrager deze procedure succesvol doorloopt, alle benodigde bewijsstukken heeft verstrekt en de aanvraag positief wordt beoordeeld, wordt de urgentieverklaring doorgestuurd naar de betreffende woningcorporatie. Hierdoor krijgt de aanvrager voorrang bij het reageren op beschikbare woningen.

De urgentieverklaring heeft doorgaans een geldigheidsduur van enkele weken, waarin van de aanvrager wordt verwacht dat hij binnen deze termijn een geschikte woning kiest en gebruikmaakt van de aangeboden opties. Hoewel er enkele uitzonderingen zijn waarbij een verlenging van de urgentieverklaring mogelijk is, nemen veel spoedzoekers snel een aangeboden woning aan, waardoor deze regeling doorgaans effectief is in het verminderen van de dringende behoefte aan huisvesting.

dakloos met kind

Wat is de Hardheidsclausule en hoe vragen wij deze voor u aan?

Wat is de Hardheidsclausule en hoe vragen wij deze voor u aan? https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/04/pexels-pnw-production-7328448-scaled.jpg 2560 1707 MijnUrgentie MijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/04/pexels-pnw-production-7328448-scaled.jpg

Net als bij het aanvragen van diverse sociale voorzieningen, zijn er bij het aanvragen van een urgentieverklaring specifieke regels en voorwaarden waar aanvragers aan moeten voldoen. Bij de beoordeling van een urgentieaanvraag wordt de persoonlijke situatie van de aanvrager zorgvuldig geëvalueerd, waarbij wordt gecheckt of deze in overeenstemming is met de regels en voorwaarden die zijn vastgesteld in het lokale urgentiereglement. Het is belangrijk op te merken dat elk gemeente haar eigen voorwaarden kan instellen voor het toekennen van een urgentieverklaring, zolang deze voorwaarden in lijn zijn met de bepalingen van de Huisvestingswet en geen specifieke groepen uitsluiten die als urgent worden beschouwd volgens deze wet.

Wat is de Hardheidsclausule?

De Hardheidsclausule vervult een cruciale rol door een flexibele benadering te bieden voor situaties waarin aanvragers niet strikt voldoen aan alle vastgestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een urgentieverklaring. In dergelijke gevallen voert de gemeente een zorgvuldige beoordeling uit om te bepalen of de situatie van de aanvrager als schrijnend kan worden beschouwd. Door gebruik te maken van de Hardheidsclausule behoudt de gemeente de mogelijkheid om, zelfs wanneer aanvragers niet volledig voldoen aan de gangbare urgentieregels, een urgentieverklaring toe te kennen. Dit resulteert in het verlenen van voorrang aan de betreffende aanvrager boven andere woningzoekenden.

Het primaire doel van de Hardheidsclausule is het verlenen van bijstand aan aanvragers die zich in noodsituaties bevinden. Het biedt een essentiële nooduitgang voor diegenen die, om verschillende redenen, niet volledig kunnen voldoen aan alle regels en voorwaarden die normaal gesproken aan een urgentieverklaring zijn verbonden. Deze clausule erkent de complexiteit van individuele situaties en stelt de gemeente in staat om menselijke aspecten en uitzonderlijke omstandigheden in overweging te nemen bij het nemen van beslissingen over huisvestingsurgentie.

Door het toepassen van de Hardheidsclausule toont de gemeente een responsieve benadering ten opzichte van de diverse en unieke behoeften van haar inwoners. Het gaat daarbij verder dan strikte naleving van regels en erkent het belang van het verstrekken van adequate ondersteuning aan diegenen die het het meest nodig hebben, zelfs als ze niet perfect passen binnen de vastgestelde normen. Deze flexibiliteit is een wezenlijk onderdeel van het streven naar een rechtvaardige en doeltreffende verdeling van huisvestingsprioriteiten binnen de gemeenschap. De Hardheidsclausule staat daarom symbool voor een empathische benadering die de menselijke factor in overweging neemt bij het beoordelen van dringende behoeften op het gebied van huisvesting.

Hoe kom ik in aanmerking?

Wanneer u een beoordeling op basis van de Hardheidsclausule van de urgentieregels wenst te verkrijgen, is het van groot belang dat u dit expliciet vermeldt in uw aanvraag. Deze specifieke vermelding zorgt ervoor dat de urgentiecommissie verplicht is een grondige evaluatie uit te voeren op basis van de Hardheidsclausule. Het is daarom essentieel om uw situatie nauwkeurig en uitgebreid toe te lichten, en deze uitleg te onderbouwen met concrete bewijsstukken die aantonen waarom uw situatie als schrijnend kan worden beschouwd.

Een gedetailleerde beschrijving van uw omstandigheden, aangevuld met overtuigend bewijs, biedt de urgentiecommissie de benodigde inzichten om een weloverwogen afweging te maken. Het is raadzaam om alle relevante documentatie te verstrekken die de ernst van uw situatie onderstreept, zoals medische rapporten, financiële documenten, of verklaringen van instanties die betrokken zijn bij uw situatie.

Door deze gedegen onderbouwing kan de urgentiecommissie een genuanceerd begrip ontwikkelen van de complexiteit en urgentie van uw situatie. Indien zij tot de conclusie komt dat uw situatie inderdaad schrijnend genoeg is, behoudt de commissie de mogelijkheid om u alsnog een urgentieverklaring toe te kennen, zelfs als uw aanvraag niet volledig voldoet aan de reguliere urgentieregels.

Het benadrukken van de ernst van uw situatie en het zorgvuldig verstrekken van relevante bewijsstukken vergroot de kans op een positieve uitkomst bij de beoordeling van uw aanvraag. Het proces benadrukt de noodzaak van transparante communicatie en het aanleveren van overtuigend bewijs om ervoor te zorgen dat uw specifieke behoeften en omstandigheden volledig worden begrepen door de urgentiecommissie.

 

Wat is een schrijnende situatie?

Een schrijnende situatie doet zich voor wanneer het weigeren van een urgentieverklaring tot onredelijke nadelen zou leiden. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in dakloosheid, inkomensverlies, onvermogen om de juiste zorg te ontvangen of andere ingrijpende gevolgen die kunnen worden voorkomen door het toekennen van een urgentieverklaring door de gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de situatie gedetailleerd uit te leggen en de gevolgen voor henzelf of hun gezin toe te lichten.

 

Wat doet MijnUrgentie voor u?

Bij elke aanvraag die wij indienen bij de regionale urgentiecommissie voegen wij een tweede aanvraag toe voor een beoordeling op basis van de Hardheidsclausule. We verzoeken de urgentiecommissie om, in overeenstemming met de urgentieregels, een urgentieverklaring toe te kennen. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, baseren we ons verzoek op uw persoonlijke situatie. We verstrekken een gedetailleerde beschrijving van uw situatie en leggen uit wat de gevolgen zouden zijn als uw aanvraag wordt afgewezen. Ons doel is om ervoor te zorgen dat de toekenning van een urgentieverklaring in lijn is met de intentie van het helpen van burgers in noodsituaties en te voorkomen dat zij onnodig dakloos worden of in ongeschikte en onveilige woningen verblijven. We stemmen uw aanvraag af op deze doelstellingen, met als resultaat een optimale kans op succes bij de beoordeling.

urgentie aanvragen

Wat u moet weten over de regels en voorwaarden bij urgentie aanvragen.

Wat u moet weten over de regels en voorwaarden bij urgentie aanvragen. https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2024/01/urgentie-gemeente-aanvragen.jpeg 2048 1152 MijnUrgentie MijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2024/01/urgentie-gemeente-aanvragen.jpeg

De afgelopen jaren zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning aanzienlijk toegenomen. In bepaalde gemeenten kan het vijf tot tien jaar duren voordat u in aanmerking komt voor een toegewezen woning. Voor sommigen is het echter niet mogelijk om zo lang te wachten, vooral als persoonlijke omstandigheden leiden tot een urgente behoefte aan huisvesting. Een mogelijke oplossing voor diegenen die met spoed een woning zoeken, is het aanvragen van urgentie. Het is essentieel om te begrijpen wat de criteria en processen zijn voor het aanvragen van urgentie, vooral als u snel behoefte heeft aan huisvesting of andere spoedeisende situaties ervaart. Laten we hier meer over leren.

Wat is Urgentie?

Urgentie verwijst naar een spoedeisende situatie waarbij iemand met voorrang behandeld moet worden, vaak in de context van huisvesting. Dit kan voorkomen wanneer iemand bijvoorbeeld plotseling zonder woning komt te zitten door omstandigheden buiten zijn of haar controle. Of als u niet meer veilig bent in uw huidige woning, uw huidige woning niet meer geschikt is voor u, en ga zo maar door. De vereiste om in aanmerking te komen voor een urgentieregeling is dat u in een schijnende situatie zit en die alleen opgelost kan worden als u zo snel mogelijk een woning krijgt toegewezen.

Voorwaarden voor Urgentie

1. Noodsituatie:

De eerste en belangrijkste voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een acute noodsituatie. Dit betekent dat u zonder uw eigen schuld in een situatie bent beland waarin u per direct huisvesting nodig heeft. Dit kan van alles zijn, zoals een relatiebreuk, een inkomstenterugval, medische redenen of het moeten remigreren naar Nederland.

2. Binding met de regio:

In veel gemeenten is het een vereiste dat u een bepaalde connectie heeft met de betreffende regio. Dit houdt in dat u er mogelijk voor een vastgestelde periode gewoond heeft, of dat u in die regio werkzaam bent. Een andere vorm van regionale binding kan het verlenen van mantelzorg in het gebied zijn, evenals het hebben van een baan of een behandelaar, zoals een psycholoog, in de regio. U wordt gevraagd om te onderbouwen waarom het essentieel is voor u om juist in die specifieke regio te wonen. Ook het hebben van familie in het gebied kan als een geldige reden worden beschouwd.

3. Inkomenstoets:

Uw inkomen moet vaak voldoen aan bepaalde criteria. Dit verschilt per gemeente of instantie. Het is van belang dat u kunt aantonen dat u een eventueel toegewezen woning kunt betalen. Indien u geen (aantoonbaar) inkomen heeft kunt u ook aangeven dat u een bijstandsuitkering gaat aanvragen en daarmee de huur zult betalen.

4. Geen alternatieven:

U moet kunnen bewijzen dat er voor u geen andere woonopties beschikbaar zijn. Dit betekent dat u niet (meer) bij familieleden kunt wonen, geen woning in de vrije sector kunt huren en dat het kopen van een woning ook geen mogelijkheid voor u is. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden, indien aanwezig, inzichtelijk te maken.

Het Aanvraagproces

Het is essentieel om uw urgentieverklaring tijdig aan te vragen. Vaak zien we dat woningzoekenden wachten tot het laatste moment, of zelfs te laat zijn, om een urgentieverklaring aan te vragen. Dit leidt tot het probleem dat er onvoldoende tijd is om een passende oplossing te vinden. Het beoordelen van een urgentieaanvraag kan immers drie tot zes weken duren, waarna de woningcorporatie nog tijd nodig heeft om een woning te vinden die aan uw wensen voldoet. Dit proces kan ook enkele weken in beslag nemen, terwijl het belangrijk is dat u ondertussen gehuisvest blijft.

U kunt eenvoudig een urgentieverklaring aanvragen via MijnUrgentie. Binnen één werkdag zal een consultant telefonisch contact met u opnemen om uw situatie door te spreken en u ontvangt een e-mail met daarin de vereiste documenten. Zodra u deze documenten heeft verstrekt, wordt er een dossier samengesteld en doorgestuurd naar de regionale toetsingscommissie. Vanaf dat moment is het een kwestie van afwachten en hopen dat de urgentie wordt toegekend.

Veelvoorkomende Valkuilen

Bij het aanvragen van urgentie zijn er enkele valkuilen waar u alert op moet zijn. Ten eerste, het niet voldoen aan de lokale bindingseis kan een struikelblok zijn. Gemeenten vereisen vaak dat aanvragers een aantoonbare verbinding met de regio hebben, zoals een bepaalde periode er wonen of werken. Een tweede belangrijk punt is het onvoldoende bewijs. Het is cruciaal dat uw documentatie compleet en actueel is. Dit omvat bewijs van inkomen, woonhistorie en eventueel bewijs van uw persoonlijke situatie. Tot slot, het risico van te laat aanvragen. Veel aanvragers wachten tot het laatste moment om urgentie aan te vragen, wat kan leiden tot problemen als er weinig tijd is om een passende oplossing te vinden. Proactief handelen en tijdig uw aanvraag indienen is daarom essentieel.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op

Het aanvragen van urgentie kan een complex proces zijn, maar door goed voorbereid te zijn en de procedures te volgen, kunt u uw kansen om met succes urgentie te verkrijgen aanzienlijk verhogen. Heeft u nog vragen of behoefte aan ondersteuning bij uw aanvraag? Neem gerust contact op met een lokale adviseur of de gemeente voor meer informatie.

Hoe werkt het aanvragen van urgentie bij zwangerschap?

Hoe werkt het aanvragen van urgentie bij zwangerschap? https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/11/urgentie-bij-zwangerschap.jpeg 860 430 MijnUrgentie MijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/11/urgentie-bij-zwangerschap.jpeg

Zwangerschap is een bijzondere fase in het leven van een gezin. Naast alle voorbereidingen voor de komst van de baby, kan het ook invloed hebben op de huisvestingssituatie. In sommige gevallen kan het aanvragen van woningurgentie een noodzakelijke stap zijn om te zorgen voor een geschikte en veilige woonomgeving voor het groeiende gezin.
 

Waarom urgentie bij Zwangerschap?

Het is geen geheim dat de komst van een baby de nodige veranderingen met zich meebrengt. Een gezin kan snel geconfronteerd worden met ruimtegebrek, ongeschikte huisvesting, of andere urgente omstandigheden die een negatieve invloed hebben op het welzijn van zowel de aanstaande moeder als het toekomstige kind. Om deze reden kan het aanvragen van woningurgentie tijdens de zwangerschap een cruciale stap zijn om een passende woonruimte te verkrijgen.
 

Hoe werkt het aanvragen van urgentie bij Zwangerschap?

1. Onderzoek of u aan de regels voldoet:
Verschillende gemeenten hanteren verschillende regels en criteria voor het toekennen van woningurgentie. Onderzoek grondig wat de specifieke eisen zijn in jouw gemeente. Wij adviseren u hier graag bij.

2. Verzamel bewijsstukken:
Om de urgentieaanvraag te ondersteunen, is het essentieel om relevante bewijsstukken te verzamelen. Denk hierbij aan een medische verklaring van de behandelend arts waarin de noodzaak van een geschikte woonruimte tijdens de zwangerschap wordt toegelicht. U dient minimaal drie maanden zwanger te zijn.

3. Dien de aanvraag tijdig in:
Het is belangrijk om de aanvraag voor woningurgentie tijdig in te dienen. Houd rekening met de verwerkingstijd van de aanvraag en zorg ervoor dat alle benodigde documenten correct zijn bijgevoegd.

4. Blijf in communicatie met de instanties:
Gedurende het proces is het raadzaam om regelmatig in contact te blijven met de betrokken instanties. Zo ben je op de hoogte van de voortgang en kun je indien nodig aanvullende informatie verstrekken.
 

Tips voor een Succesvolle Aanvraag

Wees specifiek in de toelichting:
Bij het indienen van de aanvraag is het belangrijk om specifiek te zijn in de toelichting op de situatie. Benadruk de unieke behoeften en omstandigheden die samenhangen met de zwangerschap.

Laat je adviseren door professionals:
Het kan waardevol zijn om advies in te winnen bij professionals die bekend zijn met het proces van woningurgentie. Juridische adviseurs of maatschappelijk werkers kunnen ondersteuning bieden bij het opstellen van de aanvraag.

Bereid je voor op een gesprek:
In sommige gevallen kan er een gesprek plaatsvinden om de urgentie toe te lichten. Bereid je goed voor op dit gesprek en wees bereid om aanvullende informatie te verstrekken.
 

Vraag een urgentie aan

Het aanvragen van woningurgentie tijdens de zwangerschap is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat het gezin in een geschikte en veilige omgeving kan wonen. Door de lokale regels te begrijpen, tijdig de aanvraag in te dienen en relevante bewijsstukken te verzamelen, vergroot je de kans op een succesvolle toekenning van woningurgentie. Het is een investering in de toekomstige levenskwaliteit van zowel de aanstaande moeder als het nieuwe gezinslid.

Auteur van de blog: Benjamin Jozef Aras (jurist)

Psychische mishandeling is ook een reden voor een urgentie.

Psychische mishandeling is ook een reden voor een urgentie. https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/09/geweld.jpeg 1200 590 MijnUrgentie MijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/09/geweld.jpeg

Het verhaal van Lisa (naam gefingeerd vanwege privacyoverwegingen), een jonge vrouw die opgroeide in een kansarmgezin, heeft een leven vol uitdagingen gekend in het verscheurde gezin waarin zij is opgegroeid. De liefde was schaars in haar jeugd, en ze had geen familie om op terug te vallen. Toch probeerde ze een nieuw leven op te bouwen door samen te gaan wonen met haar partner Patrick, die tien jaar ouder was en een baan had en een eigen woning. Lisa zag haar kans schoon om het ouderlijk huis te verlaten voor een ‘beter leven’, maar al snel ontdekte Lisa dat haar nieuwe thuis een nachtmerrie was geworden.

Het huis waarin Lisa en Patrick samenwoonden, werd overspoeld door spullen. Patrick gooide nooit iets weg en hechtte enorm aan zijn bezittingen. Hierdoor was er bijna geen ruimte meer om te wonen, laat staan om te ademen. De wrijving tussen Lisa en Patrick nam toe, maar Patrick was een dominante en controlerende partner. De ruzies werden intens en leidden tot verbaal geweld, passief-agressief gedrag en psychische mishandeling.

Psychologisch gezien bevond Lisa zich in een benarde positie. Het verbaal geweld van Patrick, zijn dreigende houding en zijn neiging om dagenlang boos te blijven, hadden een verwoestend effect op Lisa en hun 7-jarige dochter. De situatie was onhoudbaar geworden, maar Lisa voelde zich gevangen.

Lisa durfde te spreken van verbaal geweld, passief-agressief gedrag en psychische mishandeling. Deze termen uit de psychologie beschrijven de emotionele en mentale impact die zij dagelijks ervoer. Het voelde als een gevangenis waaruit ontsnappen onmogelijk leek.
 

Lisa’s eigen poging

Lisa besloot om hulp te zoeken en diende een aanvraag in voor urgentie bij de gemeente Rotterdam. Ze hoopte op een veilige haven waar ze en haar dochter konden ontsnappen aan de verstikkende atmosfeer van het huis. Echter, haar aanvraag werd afgewezen omdat haar situatie volgens de gemeente niet urgent genoeg was. Ze werd geacht een dak boven haar hoofd te hebben, zelf verantwoordelijk te zijn voor haar inboedel en er was geen sprake van officiële mishandeling. Ook adviseerde de consulent van de gemeente haar om hier niet al te veel op in te gaan, omdat de gemeente een melding kan doen bij Veilig Thuis en dat zou kunnen betekenen dat het kind uit huis geplaatst zal worden. Daar was Lisa onwijs van geschrokken.

Gedesillusioneerd en met de moed verloren, wendde Lisa zich tot MijnUrgentie voor hulp. Hier ontmoette ze Benjamin Jozef Aras, een jurist die vastbesloten was om haar zaak recht te zetten. Benjamin nam het dossier van Lisa aan en diende een nieuwe aanvraag in, ondersteund door een verklaring van de huisarts, waaruit bleek dat Lisa en haar dochter ernstig leden onder de mentale druk van Patrick.
 

Onze gecorrigeerde aanvraag

Om de zaak nog sterker te maken, verwees Benjamin naar recente jurisprudentie en voegde hij foto’s toe van de erbarmelijke woonsituatie. Hij verzamelde ook getuigenverklaringen van buren die de frequente schreeuwpartijen in het huis bevestigden en bevestigden dat de stem duidelijk van Patrick was. Ze beschreven hoe Lisa regelmatig het huis ontvluchtte, zelfs ‘s nachts, om haar dochter een moment van rust te gunnen.

Om het plaatje compleet te maken, voegde de zus van Lisa een verklaring toe waarin ze uitlegde dat Lisa nergens terecht kon bij familie. Het werd steeds duidelijker dat Lisa en haar dochter in een gevaarlijke en onhoudbare situatie verkeerden.

De nieuwe aanvraag werd echter opnieuw afgewezen door de Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rotterdam (SUWR). Onverzettelijk en vastberaden liet Benjamin het hier niet bij zitten. Hij stelde een bezwaarschrift op en dreigde een kort geding aan te spannen om de schrijnende situatie onder de aandacht te brengen.
 

Kortgeding en toekenning

Terwijl de dreiging van een rechtszaak naderde, escaleerde de situatie in het huis. De schreeuwpartijen van Patrick namen toe en de druk op Lisa en haar dochter werd ondraaglijk. De wijkagent werd ingeschakeld en maakte een melding in het systeem, wat het dossier van Lisa verder versterkte.

Uiteindelijk besloot Benjamin een melding te maken bij de Wethouder Wonen van de Gemeente Rotterdam en dreigde hij de zaak in de publiciteit te brengen. Waar was een urgentieverklaring voor als we de meest kwetsbaren niet konden helpen?

Het onverwachte gebeurde. Vlak voor de behandeling van het bezwaarschrift paste de gemeente Rotterdam haar beslissing aan en kende ze de urgentie toe aan Lisa. Na maanden van strijd en angst kreeg Lisa eindelijk de kans op een nieuw begin, een veilige plek voor haarzelf en haar dochter.
 

Schakel de hulp van mijnUrgentie in

Dit verhaal illustreert niet alleen de kracht van doorzettingsvermogen, maar ook het belang van organisaties zoals MijnUrgentie. Ze bieden hoop en ondersteuning aan mensen die anders verloren zouden zijn in een onrechtvaardig systeem. Lisa’s strijd is nog niet voorbij, maar met de urgentie heeft ze nu een kans om haar leven te herbouwen en een betere toekomst te creëren voor zichzelf en haar dochter. Herkent u zich in het verhaal van Lisa? Vraag dan een urgentieverklaring aan via mijnUrgentie en laat ons u helpen naar een stabiele, en veilige, woonomgeving.
 
Procesjurist:
Benjamin Jozef Aras
Jurist bij MijnUrgentie

ik wil scheiden maar kan nergens heen

Snel een woning bij echtscheiding

Snel een woning bij echtscheiding https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/04/pexels-ketut-subiyanto-4247730-scaled.jpg 1707 2560 MijnUrgentie MijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/04/pexels-ketut-subiyanto-4247730-scaled.jpg

Een echtscheiding kan niet alleen emotioneel en financieel uitdagend zijn, maar het kan ook invloed hebben op uw huisvestingssituatie. Als u na een echtscheiding zonder woonruimte komt te zitten, kan het aanvragen van een woonurgentie de beste optie zijn. Bij mijnUrgentie begrijpen we hoe belangrijk het is om een veilige en stabiele woning te hebben tijdens deze moeilijke tijd. Daarom bieden wij professionele hulp en ondersteuning bij het aanvragen van een woonurgentie. Snel woning bij echtscheiding

Laat me u een voorbeeldcasus geven van een vrouw die hulp nodig had bij het aanvragen van een woonurgentie na haar echtscheiding.

Nadine was getrouwd en had een eigen woning met haar man. Toen hun huwelijk eindigde in een scheiding, stond Nadine er alleen voor. Omdat ze geen eigen inkomen had, kon ze de hypotheek niet langer betalen. Ze moest haar huis verlaten en was dringend op zoek naar een nieuwe woning. Ze wist echter niet hoe ze een woonurgentie moest aanvragen en waar ze moest beginnen.

Nadine nam contact op met mijnUrgentie en vroeg om hulp bij het aanvragen van een woonurgentie. Onze professionele medewerkers begeleidden haar door het proces en zorgden ervoor dat ze alle benodigde documenten en informatie had om haar aanvraag in te dienen. Dankzij onze hulp kon Nadine een woonurgentie krijgen en kreeg ze snel een nieuwe woning toegewezen.

Bij mijnUrgentie begrijpen we dat het aanvragen van een woonurgentie een complex proces kan zijn en dat het moeilijk kan zijn om de juiste informatie te vinden. Onze professionele medewerkers hebben de kennis en ervaring om u door het proces te begeleiden en ervoor te zorgen dat uw aanvraag zo snel en efficiënt mogelijk wordt afgehandeld.

Als u na een echtscheiding dringend behoefte heeft aan woonruimte en hulp nodig heeft bij het aanvragen van een woonurgentie, neem dan contact op met mijnUrgentie. Onze professionele medewerkers staan klaar om u te helpen en ervoor te zorgen dat u snel een veilige en stabiele woning heeft waar u uw leven weer op kunt bouwen.

Bij mijnUrgentie geloven we in het bieden van professionele hulp en ondersteuning tijdens moeilijke tijden. We begrijpen de uitdagingen die gepaard gaan met een echtscheiding en we zijn er om u te helpen bij het vinden van oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen. Snel woning bij echtscheiding.

Auteur van de blog: Benjamin Jozef Aras (jurist)

dakloos met kind

In vijf stappen een woonurgentie

In vijf stappen een woonurgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/04/pexels-pnw-production-7328448-scaled.jpg 2560 1707 MijnUrgentie MijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/04/pexels-pnw-production-7328448-scaled.jpg

Een urgentieverklaring kan een uitkomst bieden voor mensen die acuut een andere woning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat hun huidige woning onbewoonbaar is geworden, of omdat ze door omstandigheden (zoals een scheiding of baanverlies) dakloos dreigen te worden. In dit artikel leg ik uit hoe eenvoudig het is om een urgentieverklaring aan te vragen bij de gemeente, aan de hand van een verzonnen casus. Stappen voor woonurgentie.

Stel je voor: Rianne is een alleenstaande moeder van twee kinderen. Ze woont al jarenlang in een huurwoning in een achterstandswijk. De woning is echter in zeer slechte staat: het dak lekt, de muren zijn vochtig en er is schimmelvorming. Hierdoor hebben haar kinderen last van astma en zijn ze vaak ziek. Rianne heeft al meerdere malen bij haar verhuurder geklaagd, maar er gebeurt niets. Ze is wanhopig en weet niet meer wat ze moet doen.

Gelukkig is er een oplossing: een urgentieverklaring. Met zo’n verklaring kan Rianne voorrang krijgen bij het vinden van een nieuwe woning. Maar hoe vraagt ze dat aan?


Zoek uit of je in aanmerking komt.
De eerste stap is om te kijken of je überhaupt in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. In veel gemeenten gelden specifieke regels en voorwaarden. Zo kan het zijn dat je een bepaalde periode ingeschreven moet staan bij een woningcorporatie, of dat je inkomen onder een bepaalde grens moet liggen.In het geval van Rianne komt ze in aanmerking voor een urgentieverklaring, omdat haar huidige woning onbewoonbaar is.


Dien een aanvraag in.
De tweede stap is om een aanvraag in te dienen bij de gemeente. Dit kan via onze website op deze pagina. Bij de aanvraag moet je allerlei persoonlijke gegevens invullen, zoals je inkomen, gezinssamenstelling en de reden van de urgentie. In het geval van Rianne zal ze moeten aantonen dat haar huidige woning onbewoonbaar is en dat haar kinderen daarom gezondheidsproblemen hebben.


Wacht op een beslissing.
Na het indienen van de aanvraag zal de gemeente een beslissing nemen. Dit kan enkele weken tot maanden duren, afhankelijk van de drukte bij de gemeente en de complexiteit van de aanvraag. In het geval van Rianne zal de gemeente haar situatie beoordelen en beslissen of ze inderdaad in aanmerking komt voor een urgentieverklaring.


Zoek actief naar een nieuwe woning.
Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt Rianne een urgentieverklaring. Hiermee kan ze actief op zoek gaan naar een nieuwe woning. Vaak krijg je hierbij hulp van een woningcorporatie of andere instantie. Het is belangrijk dat Rianne actief op zoek gaat naar een nieuwe woning, aangezien de urgentieverklaring vaak maar een beperkte periode geldig is. Hoe lang de verklaring geldig is, verschilt per gemeente en is afhankelijk van de situatie. Het is daarom verstandig om bij het verkrijgen van de urgentieverklaring na te gaan hoe lang deze geldig is.


Verhuizen.
Als Rianne een nieuwe woning heeft gevonden, kan ze gaan verhuizen. Het is belangrijk dat ze dit tijdig en zorgvuldig doet, zodat haar kinderen zo min mogelijk hinder ondervinden van de verhuizing. Ook moet ze ervoor zorgen dat haar oude woning netjes wordt achtergelaten, zodat ze geen problemen krijgt met haar verhuurder.Kortom, het aanvragen van een urgentieverklaring is niet ingewikkeld, maar vergt wel enige inspanning en geduld. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn en de aanvraag zorgvuldig in te vullen, zodat de kans op toekenning zo groot mogelijk is. In het geval van Rianne heeft de urgentieverklaring haar geholpen bij het vinden van een nieuwe, gezonde woning voor haar en haar kinderen. Hopelijk kan dit artikel ook anderen helpen die in een vergelijkbare situatie verkeren.

Het aanvragen van een urgentieverklaring kan echter een complex en tijdrovend proces zijn. Daarom kan het inschakelen van de diensten van mijnUrgentie uitkomst bieden. Als ervaren specialisten op het gebied van urgentieaanvragen helpen wij u bij het verzamelen en indienen van de benodigde documenten en het opstellen van een overtuigend urgentieverzoek.

Onze professionele en persoonlijke aanpak heeft al vele cliënten geholpen om snel en succesvol een urgentieverklaring te verkrijgen. Onze klanten waarderen ons met een gemiddelde beoordeling van 9,2 op Trustpilot. Dus, als u zich in een vergelijkbare noodsituatie bevindt als onze fictieve casus, neem dan contact op met mijnUrgentie en laat ons u helpen bij het verkrijgen van de urgentieverklaring die u nodig heeft.

Auteur van de blog: Emir Benjamin Jozef Aras (jurist)

pexels cottonbro studio 4569338 scaled

hoe mijnUrgentie kan helpen bij het verkrijgen van een woning

hoe mijnUrgentie kan helpen bij het verkrijgen van een woning https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/04/pexels-cottonbro-studio-4569338-scaled.jpg 1706 2560 MijnUrgentie MijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/04/pexels-cottonbro-studio-4569338-scaled.jpg

Als je dringend een woning nodig hebt, kan het verkrijgen van een urgentieverklaring van groot belang zijn. Maar het proces om een urgentieverklaring te verkrijgen kan ingewikkeld en tijdrovend zijn. Gelukkig kan mijnUrgentie je helpen bij het verkrijgen van een urgentieverklaring en het versnellen van het proces. Hulp bij vinden woning.


Voorbeeldcasus:

Stel je voor, je bent een alleenstaande moeder met twee jonge kinderen. Je woont momenteel in een huurwoning, maar de woningcorporatie heeft aangegeven dat je binnenkort moet verhuizen omdat de woning gerenoveerd wordt. Je hebt geprobeerd om een nieuwe woning te vinden, maar dit lukt niet omdat je inkomen te laag is. Omdat je kinderen naar school gaan en je in de buurt van hun school wilt blijven, besluit je een urgentieverklaring aan te vragen.

Het aanvragen van een urgentieverklaring kan ingewikkeld zijn. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en veel documenten verzamelen. Daarnaast duurt het vaak lang voordat je een beslissing krijgt. Maar met de hulp van mijnUrgentie kun je het proces versnellen en ervoor zorgen dat je aan alle voorwaarden voldoet.


Hulp bij vinden Woning:

Professionele begeleiding: Onze specialisten hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen bij het verkrijgen van een urgentieverklaring. Ze kennen de voorwaarden en weten hoe ze het proces kunnen versnellen.

Snellere beslissingen: Door onze hulp krijg je vaak sneller een beslissing op je aanvraag.

Lagere kosten: Omdat we efficiënt te werk gaan, kunnen we onze diensten aanbieden tegen lagere kosten dan andere aanbieders.


Als je in een vergelijkbare situatie zit als de alleenstaande moeder uit ons voorbeeld, neem dan contact op met mijnUrgentie voor hulp bij het verkrijgen van een urgentieverklaring. We staan voor je klaar om je te helpen bij elke stap van het proces. Hulp bij vinden woning

Auteur van de blog: Emir Benjamin Jozef Aras (jurist)

dakloos

Toch urgentie door de hardheidsclausule

Toch urgentie door de hardheidsclausule https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2020/03/dakloos.jpg 1400 683 MijnUrgentie MijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2020/03/dakloos.jpg

Een aantal maanden geleden diende Hanneke haar aanvraag voor urgentie in bij de gemeente Utrecht. Helaas werd haar aanvraag destijds afgewezen. De urgentiecommissie gaf aan dat haar aanvraag niet voldeed aan de voorwaarden voor een urgentieverklaring. Ten einde raad nam Hanneke contact met ons op. Afgelopen november kreeg Hanneke van ons bericht dat ze toch een urgentieverklaring heeft gekregen door middel van de zogeheten hardheidsclausule. Urgentie door de hardheidsclausule.


Wat is een hardheidsclausule?
In onze rechtspraktijk spreken wij regelmatig met cliënten die, net zoals Hanneke, niet voldoen aan de voorwaarden van de Huisvestingswet. Echter dreigen sommige van deze cliënten na een afwijzing in een schrijnende situatie terecht te komen. In zo’n geval kunt u als burger een beroep doen op de zogeheten hardheidsclausule.

Met de hardheidsclausule mag een overheidsorgaan van (dwingende) wetgeving afwijken, wanneer blijkt dat de toepassing van een regeling tot een onredelijke en benadelende situatie kan leiden voor de betreffende burger. De burger dient wel een nadrukkelijk beroep te doen op deze clausule en zijn of haar situatie moet duidelijk kunnen worden toegelicht. Hieronder leggen we het proces van Hanneke verder uit.


Het proces
Hanneke had enkele maanden geleden een aanvraag voor urgentie ingediend, welke helaas was afgewezen. Volgens de urgentiecommissie in Utrecht voldeed haar aanvraag niet aan de voorwaarden voor urgentie. Toch heeft ons dossier én onze uitgebreide onderbouwing de commissie anders doen besluiten. MijnUrgentie heeft met succes een beroep gedaan op de Hardheidsclausule, waardoor Hanneke in november alsnog urgentie kreeg.

In haar dossier hebben wij het volgende omschreven:
”Cliënt is een alleenstaande werkende moeder met twee minderjarige kinderen van 6 en 9 jaar oud. Cliënt woont momenteel noodgedwongen nog in de woning van haar ex vriend, omdat cliënt na de relatiebreuk geen passende woning heeft kunnen vinden. Cliënt wordt tot op heden dagelijks psychisch mishandeld door haar ex vriend en kampt hierdoor met verschillende mentale klachten. De ex vriend van cliënt dreigt dagelijks dat cliënt de woning moet verlaten met haar kinderen, waardoor cliënt samen met haar minderjarige kinderen op straat dreigt te belanden. Ook de minderjarige kinderen van cliënt lijden constant onder de huidige situatie en voelen zich niet veilig. Cliënt baart zich grote zorgen om de ontwikkeling van haar kinderen. De onzekerheid die de huidige situatie met zich meebrengt heeft negatieve invloed op de psychische gemoedstoestand van cliënt en haar kinderen, waardoor cliënt constant psychische klachten heeft. Het is dan ook van belang dat cliënt op korte termijn een woonruimte vindt, zodat zij niet op straat belandt met haar minderjarige kinderen.”


Beslissing
Op 24 november 2020 kregen wij een brief met daarin de beslissing: de urgentie is toegekend! De gemeente heeft ons beroep op de hardheidsclausule gegrond verklaard, en het advies gegeven aan het College om de urgentie toe te kennen aan Hanneke.


Hulp nodig bij uw aanvraag?
Wilt u ook deskundige hulp krijgen bij uw aanvraag voor urgentie? Start dan uw aanvraag via de aanvraag-button bovenaan deze pagina. Urgentie door de hardheidsclausule.


De naam in dit blog is om privacy-redenen gefingeerd. De werkelijke naam van de cliënt, waarop de blog is gebaseerd, is bekend bij MijnUrgentie.

huur

Urgentie ondanks advies wijkteam

Urgentie ondanks advies wijkteam https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2020/03/huur.jpg 1400 683 MijnUrgentie MijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2020/03/huur.jpg

In de praktijk hebben wij regelmatig te maken met gemandateerde partijen welke namens de Gemeente opdracht hebben om te adviseren in een urgentie aanvraag. Deze partijen doen een onderzoek en adviseren de Gemeente bij het nemen van een beslissing, welke de Gemeente in de meeste gevallen ook ter harte neemt en het verhaal welke is aangeleverd door cliënt (volledig of gedeeltelijk) weglaat bij het nemen van een beslissing. Ook bij de aanvraag van Petra hebben wij moeten wachten op een advies van het wijkteam, na veel wachten, bellen en mailen kwam dat advies er: negatief.

Voor onze juristen kwam deze beslissing onverwacht, temeer omdat er nog geen volledige aanvraag (lees: dossier) was aangeleverd door ons. Hoe kon een wijkteam, bestaande uit een team van vrijwilligers, zonder enige kennis van de kunst der geneeskunde, een negatief advies uitbrengen in een aanvraag voor mantelzorg? Deze vraag heeft de jurist flink bezig gehouden en zijn wij in contact getreden met de Gemeente en het wijkteam. Het advies stond vast, en daarom heeft de jurist bezwaar gemaakt tegen dit advies. Wij hebben een contra-advies laten uitbrengen door een arts, deze heeft bevestigd dat gezien het medisch dossier van cliënte een mantelzorger nodig is om de kwaliteit van het leven te waarborgen. Dit advies staat haaks op het advies van het wijkteam, nu is de vraag welke beslissing de Gemeente neemt.

Het proces
Zodra wij een dossier opstellen, kijken wij altijd naar de slagingskansen. In het geval van cliënte Petra zagen wij een noodzaak voor mantelzorg, simpelweg omdat cliënte (bijna) niet meer in staat is om voor haarzelf te zorgen en zij zonder de juiste begeleiding en ondersteuning zal uitglijden in de maatschappij. Het doen van dagelijkse zaken, zoals schoonmaken, koken en het doen van boodschappen zijn onmogelijk voor Petra. Wij hebben dit in het dossier aangegeven en een verwijzing gemaakt naar de Memorie van Toelichting (MvT) van de Huisvestingswet, waarin de gronden zijn omschreven. Cliënte voldoet aan deze eisen, maar waar is een aanvullend onderzoek van het wijkteam voor nodig? Wat ook vreemd was is dat het wijkteam geen contact heeft opgenomen met de huisarts of de jurist van cliënte en de onderzoeksresultaten niet heeft besproken met ons. Hierdoor hebben wij het onderzoek betwist en aangegeven dat wij deze niet accepteren. De Gemeente heeft aangegeven erg veel waarde te hechten aan het advies van het wijkteam, maar onze argumenten en het contra-onderzoek in overweging te zullen nemen.

Beslissing
Op 26 juni 2020 kregen wij een brief met daarin de beslissing, de urgentie is toegekend!
De Gemeente heeft het advies van het wijkteam (sociaal team) niet gevolgd en heeft toch besloten om mee te gaan in ons advies.

Procesjurist
Benjamin Jozef Aras