fbpx
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen
sociale huurwoning, Alles wat je moet weten over een Sociale Huurwoning

Alles wat je moet weten over een Sociale Huurwoning

Alles wat je moet weten over een Sociale Huurwoning https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2024/01/urgentie-gemeente-aanvragen.jpeg 2048 1152 MijnUrgentie MijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2024/01/urgentie-gemeente-aanvragen.jpeg

Alles over Regels en Aanvraagproces

Sociale huurwoningen zijn een belangrijk aspect van de Nederlandse woningmarkt. Deze woningen bieden een betaalbare woonruimte voor mensen met een lager inkomen. Doorgaans zijn deze huurwoningen eigendom van woningcorporaties die als doel hebben om kwalitatieve en betaalbare woningen aan te bieden aan mensen die hiervoor in aanmerking komen. Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, zoals bijvoorbeeld een inkomenstoets en inschrijving bij de desbetreffende woningcorporatie.

Een van de belangrijkste verschillen tussen sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen is dat er grenzen zijn gesteld aan de huurprijzen en inkomens van de huurders bij sociale huurwoningen. Dit zorgt ervoor dat deze woningen voornamelijk toegankelijk zijn voor mensen met een lager inkomen. In sommige gevallen kunnen huurders van sociale huurwoningen ook in aanmerking komen voor huurtoeslag bij de Belastingdienst, wat bijdraagt aan de betaalbaarheid van deze woningen.

Het vinden van een sociale huurwoning kan uitdagend zijn vanwege de grote vraag naar betaalbare woningen. Echter, er zijn verschillende online platformen en organisaties die kunnen helpen bij het zoeken naar beschikbare sociale huurwoningen in Nederland, zoals sociale-huurwoning.com. Het is belangrijk om te weten dat er vaak wachttijden zijn en dat men dient ingeschreven te zijn bij de woningcorporaties om kans te maken op een sociale huurwoning.


Wat is een sociale huurwoning?

Definitie sociale huurwoningen

Een sociale huurwoning is een type huurwoning in Nederland waarbij de kale huur bij aanvang van de huur niet hoger is dan de op dat moment geldende liberalisatiegrens. In 2023 was deze grens vastgesteld op € 808,06 per maand1 en varieert per jaar. Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor personen en gezinnen met lagere inkomens, waardoor de huurprijs voor hen betaalbaar blijft.

De meeste sociale huurwoningen bevinden zich in eigendom van woningcorporaties. Deze corporaties hanteren bepaalde inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning2.


Verschil tussen sociale en vrije sector huurwoningen

De belangrijkste verschillen tussen sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen zijn te vinden in de huurprijs, kwaliteit van de woning, huurverhoging en de regels rondom inkomensgrenzen3. Hier is een beknopt overzicht van de belangrijkste verschillen:

Kenmerken Sociale huurwoning Vrije sector huurwoning
Huurprijs Maximaal volgens liberalisatiegrens4 Geen maximale huurprijs
Kwaliteit van de woning Bepaald door Woningwaarderingsstelsel5 Geen specifieke regels
Huurverhoging Beperkt door regelgeving6 Vaker verhoogd en minder regelgeving7
Inkomensgrenzen Striktere inkomensgrenzen8 Minder strikte inkomensgrenzen9

De belangrijkste overeenkomst tussen sociale en vrije sector huurwoningen is dat het huurders hun woning biedt als een tijdelijke woonruimte, zonder dat zij de woning in eigendom verwerven.

Footnotes

 1. Sociale huurwoning – Wikipedia
 2. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning van een …
 3. Wat is het verschil tussen een sociale huurwoning en een huurwoning in …
 4. Sociale huurwoning – Hoe zit het precies? – Kandoor
 5. Woon ik in een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning …
 6. Regels sociale huurwoning
 7. Vrije sector huurwoningen
 8. Inkomensgrenzen sociale huurwoning
 9. Vrije sector huurwoningen en inkomens

Toegang tot sociale huurwoningen

Voorwaarden en Inkomenseisen

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning zijn er bepaalde voorwaarden en inkomenseisen waaraan moet worden voldaan. De maximaal inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens is momenteel € 47.699 en voor meerpersoonshuishoudens maximaal € 52.671. Hieronder vallen ook het recht op huurtoeslag en de mogelijkheid om een urgentieverklaring aan te vragen.

Inschrijvingsproces

Het inschrijvingsproces voor een sociale huurwoning begint met het inschrijven bij een woningcorporatie of een andere organisatie die sociale huurwoningen aanbiedt. De inschrijving kan meestal online gebeuren via de website van de woningcorporatie. Tijdens de inschrijving moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, zoals naam, adres en inkomen. Zorg ervoor dat alle gevraagde documenten bij de hand zijn, zoals een kopie van het identiteitsbewijs en een recente inkomensverklaring.

Wachttijden en Urgentie

Wachttijden voor sociale huurwoningen kunnen variëren afhankelijk van de locatie en de vraag naar woningen. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn om een urgentieverklaring aan te vragen, waardoor iemand met een dringende situatie voorrang kan krijgen bij het toewijzen van een woning. Let op, dit is afhankelijk van de woningcorporatie en de gemeente waarin men woont.


Sociale Huurwoningen en Woningcorporaties

Rol van de woningcorporatie

Woningcorporaties zijn organisaties die verantwoordelijk zijn voor de bouw, verhuur en het beheer van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen of voor mensen die om andere redenen moeilijk een huurwoning kunnen vinden 1. Ze investeren ook in maatschappelijk vastgoed, zoals buurthuizen2. Sociale huurwoningen zijn betaalbare woningen die aan huishoudens de mogelijkheid bieden om in veilige en kwalitatief goede woningen te wonen, zonder financieel overbelast te worden3.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle sociale huurwoningen in het bezit zijn van woningcorporaties, en dat niet alle huurwoningen in het bezit van corporaties ‘sociaal’ zijn4. De bovengrens voor een sociale huurwoning bedraagt momenteel €879,66 per maand1.

Toewijzing door gemeenten

Gemeentes zijn betrokken bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Zij hebben de verantwoordelijkheid om passende woonruimtes te vinden voor huishoudens die aan de criteria voldoen. Het kabinet streeft naar een betere verdeling van betaalbare huurwoningen, en is van plan om vanaf 2022 de inkomensgrenzen te verhogen voor huishoudens met meer dan één persoon. Dit betekent dat meer gezinnen met een middeninkomen een sociale huurwoning van een woningcorporatie kunnen krijgen5.

Indien iemand geïnteresseerd is in het huren van een sociale huurwoning, kan hij of zij terecht bij een particuliere verhuurder, zoals een makelaar1. Particuliere verhuurders hebben niet dezelfde inkomensgrenzen als woningcorporaties, waardoor er een grotere flexibiliteit is voor het vinden van een geschikte woning1.

Footnotes

 1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning-zoeken/vraag-en-antwoord/wanneer-kom-ik-in-aanmerking-voor-een-sociale-huurwoning 2 3 4
 2. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-verhuren/toezicht-op-woningcorporaties
 3. https://www.mijnurgentie.nl/sociaal-huurwoning/
 4. https://www.pbl.nl/publicaties/sociale-huurwoningen-een-begrip-maar-wat-zijn-het
 5. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning-zoeken/maatregelen-tegen-woningnood/betere-verdeling-van-betaalbare-huurwoningen

Financiële Aspecten

Huurprijsberekening

De huurprijs van een sociale huurwoning wordt berekend op basis van een puntensysteem. Dit systeem houdt rekening met verschillende factoren, zoals de grootte, het comfort en de locatie van de woning. Het totale aantal punten bepaalt de maximale huurprijs die de verhuurder in rekening mag brengen. Voor eenpersoonshuishoudens geldt in 2024 een maximaal gezinsinkomen van € 47.699, en voor meerpersoonshuishoudens is dit € 52.671.

Huurtoeslag en subsidies

Huurders van een sociale huurwoning kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag als hun inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen liggen. De huurtoeslag is een bijdrage van de overheid om de woonlasten betaalbaar te houden. Daarnaast zijn er nog andere subsidies en regelingen beschikbaar, afhankelijk van de specifieke situatie van de huurder, zoals bijvoorbeeld voor energiebesparende maatregelen of aanpassingen aan de woning voor mensen met een beperking.

Huurverhoging en regelgeving

De huurverhoging van sociale huurwoningen wordt jaarlijks gereguleerd door de overheid. De maximale huurverhoging wordt bepaald op basis van inflatie plus een percentage en verschilt per type huurder en het inkomen van de huurder. Verhuurders moeten zich ook houden aan de zogenaamde ‘aftoppingsgrenzen’, die ervoor zorgen dat de huurprijs in verhouding blijft tot het inkomen van de huurder. Hierdoor blijven sociale huurwoningen toegankelijk voor mensen met een lager inkomen.

Het is belangrijk dat huurders zich bewust zijn van hun rechten en plichten met betrekking tot het huren van een sociale huurwoning. Dit omvat zaken zoals onderhoud, reparaties en eventuele geschillen met de verhuurder. Er zijn diverse instanties en belangenorganisaties die huurders kunnen ondersteunen bij vragen en problemen rondom het huren van een sociale huurwoning.


Geografische Spreiding van Sociale Huurwoningen

Sociale huurwoningen per provincie

Het percentage sociale huurwoningen varieert per provincie in Nederland. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht ligt het percentage sociale huurwoningen doorgaans hoger dan in de andere provincies zoals Groningen, Friesland en Drenthe. Bijvoorbeeld, het streven is dat alle gemeenten naar 30% sociale huurwoningen toegroeien, maar er zijn nog gemeenten met minder dan 20% en anderen met meer dan 40% sociale huurwoningen.

Provincie Percentage sociale huurwoningen
Noord-Holland 25%
Zuid-Holland 23%
Utrecht 22%
Limburg 21%
Gelderland 20%
Noord-Brabant 19%
Overijssel 18%
Friesland 17%
Zeeland 16%
Drenthe 15%

Stedelijke vs. landelijke gebieden

In stedelijke gebieden, zoals Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, is er doorgaans een grotere concentratie aan sociale huurwoningen, terwijl in landelijke en kleinere plaatsen, zoals Meppel, Maastricht en Roosendaal, het percentage sociale huurwoningen lager ligt. Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door de grotere vraag naar betaalbare woningen in stedelijke gebieden waar de woningnood en de bevolkingsdichtheid hoger zijn.

Het is echter belangrijk om te vermelden dat de spreiding van sociale huurwoningen niet alleen afhankelijk is van geografische factoren, maar ook van de huisvestingsbehoefte en het lager inkomen van de bevolking in een bepaald gebied. De overheid en woningcorporaties werken samen om te zorgen voor een meer gelijkmatige verdeling van sociale huurwoningen over het land, zowel in stedelijke als in landelijke gebieden.


Wet- en Regelgeving

Huisvestingswet

De Huisvestingswet regelt de verdeling van sociale huurwoningen in Nederland. Deze wet stelt regels en eisen voor de toewijzing van sociale huurwoningen, zoals inkomen en inschrijving bij een woningcorporatie. In sommige gemeenten is het ook verplicht om een huisvestingsvergunning aan te vragen voordat u in aanmerking kunt komen voor een sociale huurwoning.

Wachtlijsten zijn een veelvoorkomend verschijnsel bij sociale huurwoningen, en de Huisvestingswet probeert dit aan te pakken door prioriteit te geven aan specifieke doelgroepen, zoals mensen met een laag inkomen, ouderen of mensen met een beperking.

Rechten en plichten van huurders en verhuurders

Sociale huurwoningen hebben bepaalde rechten en plichten voor zowel de huurder als de verhuurder. De rechten van de huurder omvatten onder andere het recht op een passende huurprijs, het recht op huurbescherming, en het recht op een goed onderhouden woning. De huurder heeft ook de verantwoordelijkheid om tijdig de huur te betalen en zich aan de huisregels te houden.

Verhuurders, meestal woningcorporaties, hebben ook rechten en plichten. Zij moeten zorgen voor goed onderhoud van de woningen en de woonomgeving en respecteren de privacy van huurders. Daarnaast moeten zij zich ook houden aan de regels omtrent het toewijzen van sociale huurwoningen en het beheren van wachtlijsten.

In het geval van geschillen tussen de huurder en verhuurder kunnen beide partijen zich wenden tot het recht. Zo zijn er bijvoorbeeld de Huurcommissie, het Juridisch Loket en diverse huurdersorganisaties die ondersteuning en advies bieden bij geschillen of vragen over sociale huurwoningen.


Belangrijke Adressen en Voorbeelden

Voorbeeldadressen sociale huurwoningen

In dit gedeelte worden enkele voorbeeldadressen van sociale huurwoningen gepresenteerd. Deze voorbeelden kunnen nuttig zijn voor diegenen die op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning in verschillende steden. Houd er rekening mee dat deze adressen slechts voorbeelden zijn en dat het daadwerkelijke aanbod van sociale huurwoningen kan variëren. De volgende tabel toont enkele van de adressen die in dit artikel worden besproken:

Adressen Stad
Meester Beerninkplantsoen 290 Rijswijk
Klaverweide 18B Voorburg
Looksingel 22 Den Hoorn
Tiengemetenstraat 1 Den Haag
Molenaarstraat 14 Den Haag
Wassenaarstraat 33 Monster
Albert Verweylaan 35 Delft
Regentesseplein 202 Den Haag

 


Toekomstperspectief en Ontwikkelingen

De Nederlandse woningmarkt, vooral op het gebied van sociale huurwoningen, is momenteel onderhevig aan verschillende ontwikkelingen. Een belangrijke factor hierin is de groei van huishoudens in verschillende steden en gebieden. In de woningmarkgebieden Amsterdam (20%), Utrecht (19%) en Den Haag (18%) wordt de sterkste huishoudensgroei verwacht1. Andere regio’s zoals Eindhoven, Gouda en Leiden zullen ook bovengemiddeld groeien1.

Om tegemoet te komen aan deze groeiende vraag naar woningen, spelen woningcorporaties en gemeenten een belangrijke rol in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Een van de uitdagingen hierbij is om ervoor te zorgen dat deze woningen betaalbaar blijven. In 2021 daalde de huurquote bij sociale huurwoningen licht van 23,8% naar 23,4%2. Echter, in de andere huursectoren steeg de huurquote: in de middenhuur naar 30,9% en in de dure huur naar zelfs 37,8%2.

De inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen zijn ook onderhevig aan verandering. Er wordt voorgesteld om de inkomensgrenzen te veranderen van €38.035 voor alle huishoudens naar €35.000 voor eenpersoonshuishoudens en €42.000 voor meerpersoonshuishoudens3. Dit om ervoor te zorgen dat de toewijzing van deze woningen beter aansluit bij de werkelijke behoeften van de huurders.

Recente regelgeving heeft ook invloed op de liberalisatiegrens van sociale huurwoningen. Deze grens wordt jaarlijks aangepast en bedroeg in 2023 €808,064. Het is belangrijk dat zowel gemeenten als woningcorporaties rekening houden met deze aanpassingen bij de bouw en toewijzing van sociale huurwoningen.

In de toekomst zullen de discussies rondom de huurwoningmarkt5 in Nederland naar verwachting blijven bestaan. Factoren zoals stijgende inkomens, veranderende gezinssamenstellingen en de noodzaak van een betere doorstroming op de woningmarkt zullen blijven bijdragen aan de complexiteit van deze uitdagingen.

Footnotes

 1. Tweede Kamer: Prognose en Scenario’s 2020-2035 2
 2. Aedes: WoON2021 2
 3. Ruimte en Wonen: Nieuwe inkomensgrenzen sociale huur
 4. Woonbond: Wanneer kan ik sociaal huren?
 5. Omgevingsweb: Meer sociale huurwoningen of betere doorstroming op de woningmarkt

Veelgestelde vragen

Wat is de inkomensgrens voor een sociale huurwoning in 2024?

De exacte inkomensgrens voor een sociale huurwoning in 2024 is nog niet bekend. Echter, de inkomensgrens wordt jaarlijks aangepast. In 2023 was de liberalisatiegrens voor een sociale huurwoning €808,06. De grens wordt bepaald door de overheid en is afhankelijk van de economische omstandigheden en inflatie.

Hoeveel mag de huur van een sociale huurwoning maximaal bedragen?

De maximale huur van een sociale huurwoning is afhankelijk van de liberalisatiegrens. In 2023 bedroeg deze grens €808,06. Om als sociale huurwoning te worden beschouwd, moet de aanvangshuur lager zijn dan de liberalisatiegrens.

Wat wordt er onder een sociale huurwoning verstaan?

Een sociale huurwoning is een woning met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Sociale huurwoningen worden verhuurd door woningcorporaties en zijn bedoeld voor mensen met een lager inkomen die niet in aanmerking komen voor een huurwoning in de vrije sector.

Hoeveel spaargeld mag je hebben om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning?

Er is geen specifieke limiet voor hoeveel spaargeld je mag hebben om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Het belangrijkste criterium voor het verkrijgen van een sociale huurwoning is dat je inkomen niet hoger is dan de gestelde inkomensgrens.

Is het mogelijk om een sociale huurwoning te krijgen zonder wachttijd?

De wachttijd voor het verkrijgen van een sociale huurwoning kan variëren, afhankelijk van de stad of regio waar je woont en de vraag naar sociale huurwoningen. In sommige gevallen kan de wachttijd lang zijn. Er zijn echter situaties waarin je mogelijk met voorrang een sociale huurwoning kunt krijgen, bijvoorbeeld als je in aanmerking komt voor een urgentieverklaring.

Hoe schrijf ik me in voor een sociale huurwoning?

Om je in te schrijven voor een sociale huurwoning, dien je je in te schrijven bij de woningcorporatie in de stad of regio waar je een woning zoekt. Dit inschrijvingsproces kan variëren per woningcorporatie, dus zorg ervoor dat je de vereisten en richtlijnen van de specifieke organisatie nakijkt.